MEMBER LOGIN

상호명 : juojio 주오지오    대표 : 박미경    개인정보책임관리자 : 박미경(juojio@naver.com)    대표 전화 : 070-8780-0475
사업자 등록 번호 : 603-12-97419    통신 판매 신고 번호 : 제2013-부산서구-0098호 [사업자정보확인]    주소 : 부산광역시 서구 망양로 48 베스티안 1002호     이메일 주소 : juojio@naver.com
(C) 2013 JUOJIO ALL RIGHTS RESERVED
 
PLEASE, READ ME!
 • CUSTOMER CENTER
 • 070.8780.0475
 • OPENING HOURS : AM10-PM6
  SAT, SUN, HOLIDAY OFF
 • BANK INFO
 • 국민은행 121801.04.066582
  예금주 : 박미경(주오지오)
 • (무통장입금시 실시간으로 확인되고 있습니다)
 • INSTAGRAM
 • @juojio_w_